Κάρα του Αγίου Αλεξίου.

Στις λειψανοθήκες τής Μονής φυλάσσονται λείψανα πολλών αγίων τής Εκκλησίας, αρκετά από τα όποια έφτασαν στη Μονή πρίν από μερικούς αιώνες.

Ανάμεσα τους, κειμήλιο πολύτιμο ολόκληρου τού ελληνισμού, ή αγία κάρα τού οσίου Άλεξίου του ανθρώπου του Θεού, ή οποία όπως έχει  άναφερθεί διασώθηκε από τον εμπρησμό επειδή βρισκόταν στά χέρια δύο μοναχών μακριά από τή Μονή. 

Όπως άναφέρεται είχε δωρηθεΐ στην Αγία Λαύρα από τον αύτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγο τό 1398. Ή δωρεά επικυρωνόταν από αύτο- κρατορικό χρυσόβουλο τό όποιο δυστυχώς χάθηκε μέ τον εμπρησμό. Ή μνήμη του Άγιου Αλεξίου γιορτάζεται με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στή Μονή στις 17 Μαρτίου.

Άποθησαυρισμένη είναι επίσης ή κάρα τοΰ οσίου Φιλάρετου τοΰ Έλεήμονος.

Η μνήμη του γιορτάζεται τήν 1η Δεκεμβρίου.

Κάρα του Αγίου Φιλαρέτου