Ηγουμενία πατρός Ευγενίου

Περίοδος πραγματικής δημιουργίας καί ανάπτυξης τής Μονής τής Αγίας Λαύρας ήταν ή ηγουμενία τοΰ πατρός Ευγενίου.

Δράση των διαδόχων του πατρός Ευγενίου

Ή περίοδος τής Ένετικής κυριαρχίας στήν Πελοπόννησο ήταν γιά τή Μονή σχετικά καλή καί οχι μόνο δέν έμπόδισε τήν πρόοδό της άλλά, όπως άναφέρεται συμπίπτει καί μέ τήν άκμή της.

Επιδρομές και λεηλασίες

Μετά τήν αποτυχημένη επανάσταση τοϋ 1770 (Όρλωφικά) άνοίγει γιά τή Μονή τής Αγίας Λαύρας μιά νέα φάση δοκιμασιών.

Ή έναρξη τής έπαναστάσεως τοΰ 1821

Στή διάρκεια τών είκοσι πρώτων ετών τού 19ου αιώνα, ή Μονή πραγματικά συγκέντρωσε τις δυνάμεις της καί προετοιμάστηκε γιά τή μεγάλη εξόρμηση τοΰ Γένους.

Το Λάβαρο

Το Λάβαρο της έπαναστάσεως ή αλλιώς ή πρώτη σημαία τοϋ νεώτερου ελληνικού Έθνους ξεκινάει την ιστορία του πολύ νωρίτερα άπό τό 1821.

Ή πυρπόληση από τόν Ίμπραήμ

Η επανάσταση είχε μπει σ’ ένα δρόμο δίχως επιστροφή. Είχε εξαπλωθεί σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα πολύ γρήγορα καί μετέτρεπε την ελληνική γή σέ βωμό αίματος καί θυσιών.