Ή Μονή τής ‘Αγίας Λαύρας, ένας άπό τούς σημαντικότερους ιστορι-κούς χώρους τού τόπου μας, μέ ζωντανή ομως παρουσία μέχρι καί σήμερα, βρίσκεται κοντά στήν πόλη των Καλαβρύτων. ‘Απέχει απ’ αυτήν μόνο 6 χι-λιόμετρα και ή πρόσβαση είναι αρκετά εύκολη, άιροΰ τό οδικό δίκτυο μέχρι εκεί δεν δημιουργεί κανένα εμπόδιο. Γιά τά Καλάβρυτα υπάρχει καθημε-ρινή συγκοινωνία άπό τήν ’Αθήνα καί τήν Πάτρα. Μπορεί επίσης νά έπι- σκεφθεΐ κανείς τήν Αγία Λαύρα καί άπό τό Δίακοπτό πηγαίνοντας έως τά Καλάβρυτα (22 περίπου χλμ) μέ τόν γνωστό οδοντωτό σιδηρόδρομο.

Τό τοπίο στήν περιοχή τής Μονής είναι ιδιαίτερα δμορφο καθώς οί έδαφολογικοί σχηματισμοί δημιουργούν άσυνήθιστες εναλλαγές, τις όποιες μπορεί κανείς νά άπολαύσει άπό τήν άρχή κιόλας τής επίσκεψής του.

‘Αρχίζοντας ό επισκέπτης από τήν περιοχή πού βρίσκεται τό Παλαιο-μονάστηρο (περίπου 10 λεπτά από τή σημερινή Μονή) παίρνει τήν αίσθηση τού επιβλητικού καί απόκρημνου αλλά μεταφέρεται καί πολλούς αιώνες πίσω αφού τό Βυζαντινό στοιχείο κυριαρχεί. Καθώς συνεχίζει τήν περιή¬γησή του στον ιστορικό ναό, άλλάζει τό γεωγραφικό σκηνικό. Ή περιοχή εδώ δεν έχει τίποτα τό άγριο ή τό άπόκρημνο. Δεσπόζει ό ναός τής έπανα- στάσεως ζωντανεύοντας τις μνήμες τής ένάρζεως τού μεγάλου αγώνα. Δυστυχώς πρέπει στο σημείο αυτό νά σημειώσουμε τις μεγάλες κατα¬στροφικές χαράζεις τών επισκεπτών πάνω στίς τοιχογραφίες τού ναού. Εΐναι πράγματι ένα λυπηρό θέαμα πού πρέπει νά μάς προβληματίσει καί νά μάς κάνει νά αντιμετωπίζουμε τά μνημεία μας μέ περισσότερο σεβασμό.

Προχωρώντας στή σύγχρονη Μονή, τήν υποδοχή άναλαμβάνει ό Ιστορικός Πλάτανος, πού ατά 600 χρόνια τής ζωής του έγινε μάρτυρας πολ-λών καί μεγάλων γεγονότων συνδέοντας έτσι τό παρόν μέ τήν ιστορία.

Εκτός όμως άπό τόν ιστορικό χαρακτήρα της, ή σημερινή Μονή πα-ρουσιάζει ένα ζωντανό πνευματικό χρώμα, στοιχεία γιά τά όποια καί απαιτεί άπό τόν κάθε επισκέπτη της άνάλογο σεβασμό. Καθημερινά γίνονται άκολουθίες μέ βάση τό τυπικό τής Μονής. 

Τό πρόγραμμα εισόδου έχει ώς έζής: 

Άπό Μάϊο έως Σεπτέμβριο 10-1,4-5, κλειστά 1-4. Άπό ‘Οκτώβριο έως Απρίλιο 10-1, 3-4, κλειστά 1-3. Τό μουσείο μέ τά κειμήλια βρίσκεται στή σημερινή Μονή όπου μπορεί κανείς νά τά θαυμάσει.